[Sharing] Working Sandurr's Clan System Version 2.0

Admin

Tổng tư lệnh
Staff member
hix. I only know error 52 when using old clan files. I dont know it in sandurr clan. ^^
 

filterheadz

New Member
I DID IT...
ERROR (9) FIXED

HERE IS THE CLANINSERT.ASPX
JUST CHANGE "NAME" AND "PASS"
Open notepad copy and paste...

<%@ Page Language="VB" %>
<%@ import Namespace="System.Data" %>
<%@ import Namespace="System.Data.SqlClient" %>
<script runat="server">

Function GetParameter(pName as string, pType as string) as string
dim lTmp as string
lTmp = Page.Request.QueryString.item(pName)

GetParameter = lTmp
End Function

Sub Page_Load(Sender As Object, E As EventArgs)

Dim dbhost, dbuser, dbpass, dbname, userid, gserver, chname, clName, expl, chtype, lv

dbhost = "NAME\SQLEXPRESS"
dbuser = "sa"
dbpass = "PASS"
dbname = "ClanDB"

Dim strSplit As String
strSplit = Chr("&H" & "0D")

userid = GetParameter ("userid","String")
gserver = GetParameter ("gserver","String")
chname = GetParameter("chname","String")
clName = GetParameter("clName","String")
chtype = GetParameter("chtype","String")
lv = GetParameter("lv","String")

expl = "www.ptnoname.com"

if userid="" Or gserver="" Or chname="" Or clName="" Or chtype="" or lv="" Then
Response.Write("Code=100" & strSplit)
Response.End
End if

Dim objConn, objReader, objCommand, objQuery

Dim connectionString As String = "server='" & dbhost & "'; user id='" & dbuser & "'; password='" & dbpass & "'; database='" & dbname & "'"

objConn = New SqlConnection(connectionString)
objConn.Open()

objQuery = "SELECT ClanName FROM UL WHERE ChName='" & chname & "'"

objCommand = New SqlCommand(objQuery, objConn)
objReader = objCommand.ExecuteReader()

If objReader.Read()
If objReader.Item(0) = "" Then
objReader.Close()
objQuery = "DELETE FROM UL WHERE ChName='" & chname & "'"

objCommand = New SqlCommand(objQuery, objConn)
objReader = objCommand.ExecuteReader()
Else
objReader.Close()
objConn.Close()
Response.Write("Code=2" & strSplit & "CMoney=0" & strSplit)
Response.End
End if
End if
objReader.Close()

objQuery = "SELECT ClanZang FROM CL WHERE ClanName='" & clName & "'"

objCommand = New SqlCommand(objQuery, objConn)
objReader = objCommand.ExecuteReader()

If objReader.Read()
objReader.Close()
objConn.Close()
Response.Write("Code=3" & strSplit & "CMoney=0" & strSplit)
Response.End
End if
objReader.Close()

objQuery = "SELECT IMG FROM LI WHERE ID=1"

objCommand = New SqlCommand(objQuery, objConn)
objReader = objCommand.ExecuteReader()

Dim iIMG As Integer

if objReader.Read() Then
iIMG = objReader.Item(0)
Else
iIMG = 1000000000
objReader.Close()
objQuery = "INSERT INTO LI values('" & (iIMG + 1) & "','1')"
objCommand = New SqlCommand(objQuery, objConn)
objReader = objCommand.ExecuteReader()
End if
objReader.Close()

iIMG = iIMG + 1

objQuery = "UPDATE LI SET IMG='" & iIMG & "' WHERE ID=1"

objCommand = New SqlCommand(objQuery, objConn)
objReader = objCommand.ExecuteReader()
objReader.Close()

objQuery = "INSERT INTO CL ([ClanName],[UserID],[ClanZang],[MemCnt],[Note],[MIconCnt],[RegiDate],[LimitDate],[DelActive],[PFlag],[KFlag],[Flag],[NoteCnt],[Cpoint],[CWin],[CFail],[ClanMoney],[CNFlag],[SiegeMoney]) values('" & clName & "','" & userid & "','" & chname & "','1','" & expl & "','" & iIMG & "',getdate(),getdate()+3600,'0','0','0','0','1','0 ','0','0','0','0','0')"
objCommand = New SqlCommand(objQuery, objConn)
objReader = objCommand.ExecuteReader()
objReader.Close()

objQuery = "SELECT IDX FROM CL WHERE ClanName='" & clName & "'"
objCommand = New SqlCommand(objQuery, objConn)

Dim IDX As String
objReader = objCommand.ExecuteReader()
If objReader.Read() Then
IDX = objReader.Item(0)
End If
objReader.Close()

objQuery = "INSERT INTO UL ([IDX],[userid],[ChName],[ClanName],[ChType],[ChLv],[Permi],[JoinDate],[DelActive],[PFlag],[KFlag],[MIconCnt]) values('" & IDX & "','" & userid & "','" & chname & "','" & clName & "','" & chtype & "','" & lv & "','0',getdate(),'0','0','0','" & iIMG & "')"
objCommand = New SqlCommand(objQuery, objConn)
objReader = objCommand.ExecuteReader()
objReader.Close()

objConn.Close()

Response.Write("Code=1" & strSplit & "CMoney=500000" & strSplit)
End Sub

</script>
<html>
<head>
</head>
<body>
</body>
</html>
writen by FaHhH............................
 

lamngocphuoc

New Member
hix có thể hướng dẫn = tiếng việt được ko anh son, em ko hiểu gì cả, mặc dùm em đang rất cần thiết những thông tin này, thanks
 

Admin

Tổng tư lệnh
Staff member
EM ko hiểu thì ko cài được đâu. Xài clan cũ kia đi, nó tốt chán mà
 

lamngocphuoc

New Member
hix, em lỡ làm cái clan mới này rồi, giờ đang lững lững, làm lại clan củ nữa thì mệt lắm. Mà clan củ là cái clan có sẳn trong miniserver phải ko anh?
 

gamevn

New Member
Ðề: [Sharing] Working Sandurr's Clan System Version 2.0

Đúng rồi nó nằm ở trong miniserver đó, mỡ ra là tháy liền :)
 

BloodEvils

New Member
3b)and,rigth click buton mause in Sod2Db> new Query ! ... and writhe the "SOD2RecBySandurr" Db, and, click in EXECUTE,

Đó là thể nào vậy tôi đã làm rồi nhưng mà không thấy SOD2RecBySandurr
Ai có thể chỉ rõ một chút nữa không???
 

BloodEvils

New Member
Re: [Sharing] Working Sandurr's Clan System Version 2.0
Quote:
Dim objASPError, blnErrorWritten, strServername, strServerIP, strRemoteIP Dim strMethod, lngPos, datNow, strQueryString, strURL--------------------------------------------------------------------------^
Break line pls. Like this
Dim objASPError, blnErrorWritten, strServername, strServerIP, strRemoteIP
Dim strMethod, lngPos, datNow, strQueryString, strURL Quote:
Invalid object name 'LevelList'. /functions/ranks.asp, line 30
You did not install some sql script in this pack. ( levellist, accountdb)
 

BloodEvils

New Member
USE [AccountDB]
GO
/****** Object: Table [dbo].[LevelList] Script Date: 04/03/2007 20:25:25 ******/
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[LevelList]') AND type in (N'U'))
DROP TABLE [dbo].[LevelList]

cái nay không dùng được
 

Admin

Tổng tư lệnh
Staff member
Chưa làm xong server, chưa hiểu rõ server thì ko nên làm mấy cái này làm gì cả. Vừa mất thời gian lại vừa ko thu được gì
 

BloodEvils

New Member
Đã làm xong server rồi .đến cái đấy mới bị lỗi , làm đến chán nó vẫn báo thế

"Invalid object name 'LevelList'. /functions/ranks.asp, line 30
You did not install some sql script in this pack. ( levellist, accountdb)
"

Không hiểu mới hỏi , hiểu rồi hỏi làm gi?
 

gamevn

New Member
Ðề: Re: [Sharing] Working Sandurr's Clan System Version 2.0

Báo cáo làm thành công đến đây rồi : http://img100.imageshack.us/img100/7808/aspsg3.jpg
Nhưng mà nó vẫn báo lỗi I
nvalid object name 'LevelList'.
/functions/ranks.asp, line 30
Theo mình thì file SQL script "LevelList" không đúng.
Ai đã làm đúng thì xin cho ý kiên.!!!!
Là do bạn chưa đưa levellist.sql vào account.db,
sâu khi bạn mỡ levellist.sql và copy và paste vào new query (account.db) rồi save, và restart sqlserver or pc là đc...
 

audiv8

New Member
Re: Ðề: Re: [Sharing] Working Sandurr's Clan System Version 2.0

Là do bạn chưa đưa levellist.sql vào account.db,
sâu khi bạn mỡ levellist.sql và copy và paste vào new query (account.db) rồi save, và restart sqlserver or pc là đc...
bạn đã cài được thành công Clan vẻ 2.0 này chưa ? có thể cho mình nick Y!M kô, để mình xin ý kiến được chỉ giáo ( Y!M cua mình là : khongminh_mtv1088 ).....Có gì bạn chỉ dùm mình nha,thanks nhiều !!!
 

audiv8

New Member
Re: Ðề: Re: [Sharing] Working Sandurr's Clan System Version 2.0

Là do bạn chưa đưa levellist.sql vào account.db,
sâu khi bạn mỡ levellist.sql và copy và paste vào new query (account.db) rồi save, và restart sqlserver or pc là đc...
làm như hình này có đựoc kô bạn .......................
 

tngcphng

New Member
cho mình hỏi sao không add member vào clan vậy , minh dùng clan trong mini sever và bật 2 acc liền nhưng nó báo lỗi er 58
 
Top