Muốn biết đồ quái vật sẽ rớt ? ( PTV, JPT, PTP )

PTVgamer

New Member
vô LI từ hồi open tới giờ mà chả hunt được gì đ1nh BK cũng chỉ rớt Gold, mana, máu cũng chán quá chừng, các bạn ai có chương trình nào xác định đuợc quái vật sắp đánh sẽ rớt ra món đồ nào để khỏi mất công đánh uổng mana với mừng hụt không
 

Admin

Tổng tư lệnh
Staff member
Re: muốn biết đồ Quái vật sẽ rớt ?

Đây là tỷ lệ drop của các offical Server như là PTV, PTP, JPT


"Valento"

1% ALL 80D
1.40%
Salamander Armor,Astral Robe,Relic Axe,Phoenix Talon,Archon Hammer,Dragon Staff,Immortal Scythe,Grand Bow,Fatal Sword,Dragon Javelin,Rune Boots,Mystic Shield,Salamander Beads,Angel Gauntlets,Saint Bracelets,Sealed Ring +2,Sealed Amulet?,Inferna,Inferna,Valento Ring,Valento Ring
3%
Doom Armor,Alchemist Robe,Ancient Axe,Salamander Talon,Gladiator Hammer,Relic Staff,Oracle Spear,Wave Bow,Avanger Sword,eXtreme Javelin,Wyvern Boots,Titan Shield,Mundane,Diamond Gauntlets,Titan Bracelets,Sealed Ring +1,Sealed Amulet +1,Mirage,Mirage

6%
Minotaur Armor,Salvation Robe,Chaos Axe,Titan Talon,Brutal Hammer,Apostle Wand,Hyper Scythe,Thunder Bow,Salamander Sword,Mystic Javelin,Saint Boots,Synthetic Shield,Creation Beads,Saint Gauntlets,Metal Bracelets,Sealed Ring,Sealed Amulet,Celesto,Celesto

17%
Ancient Armor,Celestial Robe,Titan Axe,Doom Talon,Chaos Mace,Rune Staff,Mystic Spear,Relic Crossbow,Twin Sword,Mirage Javelin,Titan Boots,Gladiator Shield,Rune Beads,Ivory Gauntlets,Minotaur Bracelets,Rune Ring +3,Rune Amulet +3,Devine,Devine

29.60 %
Extreme Armor,Bishop Robe,Tomahawk,Wing Talon,Titan Maul,Rune Wand,Butterfly,Swift bow,Ancient Sword,Link Javelin,Wing Boots,Extreme Shield,Astral Orb,Grand Gauntlets,Justice Bracelets,Rune Ring +2,Rune Amulet +2,Devine,Devine
43%
Murky,Murky,Murky Force,Murky Force,Devine Force
"devil bird"

µ¡ items 1 ªÔé¹
0.3%
30 Salamander Armor,Astral Robe,Relic Axe,Phoenix Talon,Archon Hammer,Dragon Staff,Immortal Scythe,Grand
Bow,Fatal Sword,Dragon Javelin,Rune Boots,Mystic Shield,Salamander Beads,Angel Gauntlets,Saint Bracelets,Inferna
0.4%
Minotaur Armor,Chaos Axe,Titan Talon,Brutal Hammer,Hyper Scythe,Thunder Bow,Salamander Sword,Mystic
Javelin,Saint Boots,Synthetic Shield,Creation Beads,Saint Gauntlets,Metal Bracelets,Sealed Ring,Sealed Amulet,Celesto,Jera

0.4%
Doom Armor,Alchemist Robe,Wyvern Boots,Titan Shield,Mundane,Diamond Gauntlets,Titan Bracelets,Sealed Ring +1,Sealed Amulet +1,Mirage,Jera
0.4%
Jera
3%
Ancient Armor,Celestial Robe,Titan Axe,Doom Talon,Chaos Mace,Rune Staf,Mystic Spear,Relic
Crossbow,Twin Sword,Mirage Javelin,Titan Boots,Gladiator Shield,Rune Beads,Ivory Gauntlets,Minotaur
Bracelets,Rune Ring +3,Devine,Devine
11.5%
Extreme Armor,Bishop Robe,Tomahawk,Titan Maul,Rune Wand,Butterfly,Swift bow,Ancient Sword,Link
Javelin,Wing Boots,Extreme Shield,Astral Orb,Grand Gauntlets,Justice Bracelets,Rune Ring +2,Rune Amulet +2,Devine,Devine
14.3%

Gold 2650-4050
24%
Titan Armor,Devine Robe,Gigantic Axe,Chaos Claw,War Maul,Chaos Staff,Dragon Wing,Chaos bow,Fatal
Sword,Twisted Javelin,Grand Boots,Grand Shield,Lucifer,Titan Gauntlets,Spike Bracelets,Rune Ring +1,Rune Amulet +1,Murky,Murky

45.7%
Spiked Armor,Mystic Robe,Cleaver,Wyvern Claw,Solar,Arch Wand,STYX Scythe,Titan bow,Bastard
Sword,Wyvern Javelin,Spike Boots,Spike Shield,Angel,Giant Gauntlets,Magicial Bracelets,Rune Ring,Rune Amulet,Murky,Murky

Blizzard Giant µ¡ items 1 ªÔé¹

52.80 %
GOLD 650-1050

21.25%
Mystic Life Potion,Mystic Mana Potion,Mystic Mana Potion

3.9%
Titan Armor,Devine Robe,Gigantic Axe,Chaos Claw,War Maul,Chaos Staff,Dragon Wing,Chaos bow,Titan Sword ,Twisted Javelin,Grand Boots,Grand Shield,Lucifer,Titan Gauntlets,Spike Bracelets,Rune Ring +1,
Rune Amulet+1,Mystic Crystal
2.5%
Extreme Armor,Bishop Robe,Tomahawk,Wing Talon,Titan Maul,Rune Wand,Butterfly,Swift bow,Ancient Sword,Link Javelin,Wing Boots,Extreme Shield,Astral Orb,Grand Gauntlets,Justice Bracelets,Rune Ring +2,Rune Amulet +2,Murky,Mystic Crystal,Guardian Saint
1.0%
Ancient Armor,Celestial Robe,Titan Axe,Doom Talon,Chaos Mace,Rune Staff,Mystic Spear,Relic Crossbow,Twin Sword,Mirage Javelin,Titan Boots,Gladiator Shield,Rune Beads,Ivory Gauntlets,Minotaur Bracelets,Rune Ring +3,Rune Amulet +3,Murky,Mystic Crystal,Guardian Saint

0.3%
Minotaur Armor,Salvation Robe,Chaos Axe,Titan Talon,Brutal Hammer,Apostle Wand,Hyper Scythe,Thunder Bow,Salamander Sword,Mystic Javelin,Saint Boots,Synthetic Shield,Creation Beads,Saint Gauntlets,Metal Bracelets,Sealed Ring,Sealed Amulet,Devine,Guardian Saint,Iron Crystal

0.3%
Wyvern Boots,Titan Shield,Mundane,Diamond Gauntlets,Titan Bracelets,Sealed Ring +1,Sealed Amulet +1,Celesto,Jera,Jera
0.2%
Rune Boots,Mystic Shield,Salamander Beads,Angel Gauntlets,Saint Bracelets
 

Admin

Tổng tư lệnh
Staff member
Re: muốn biết đồ Quái vật sẽ rớt ?

Cyclops Warrior µ¡ items 1 ªÔé¹


52.80%
GOLD 550 - 950
21.25%
Mystic Life Potion,Mystic Mana Potion,Mystic Mana Potion

4.20%
Titan Armor,Devine Robe,Gigantic Axe,Chaos Claw,War Maul,Chaos Staff,
Dragon Wing,Chaos bow,Titan Sword ,Twisted Javelin,Grand Boots,Grand Shield,Lucifer,Titan Gauntlets,Spike Bracelets,Rune Ring +1,Rune Amulet +1,Mystic Crystal
2.50%
Extreme Armor,Bishop Robe,Tomahawk,Wing Talon,Titan Maul,Rune Wand,Butterfly,Swift bow,Ancient Sword,Link Javelin,Wing Boots,Extreme Shield,Astral Orb,Grand Gauntlets,Justice Bracelets,Rune Ring +2,Rune Amulet +2,Murky,Mystic Crystal,Guardian Saint

1.00%
Ancient Armor,Celestial Robe,Titan Axe,Doom Talon,Chaos Mace,Rune Staff,Mystic Spear,Relic Crossbow,Twin Sword,Mirage Javelin,Titan Boots,Gladiator Shield,Rune Beads,Ivory Gauntlets,Minotaur Bracelets,Rune Ring +3,Rune Amulet +3,Rune Ring +3,Rune Amulet +3,Murky,Mystic Crystal,Guardian Saint

0.3%
Minotaur Armor,Salvation Robe,Chaos Axe,Titan Talon,Brutal Hammer,Apostle Wand,Hyper Scythe,Thunder Bow,Salamander Sword,Mystic Javelin,Saint Boots,Synthetic Shield,Creation Beads,Saint Gauntlets,Metal Bracelets,Sealed Ring,Sealed Amulet,Devine,Guardian Saint,Iron Crystal,Jera

0.2%
Wyvern Boots,Titan Shield,Mundane,Diamond Gauntlets,Titan Bracelets,Sealed Ring +1,Sealed Amulet +1,Devine,Jera,Jera

Incubus Summoner ,Turtle Cannon áÅÐ Frost µ¡ items 1 ªÔé¹ (µ¡àËÁ×͹¡Ñº Cyclops Warrior ·Ø¡ª¹Ô´)

52.80%
GOLD 550 - 950
21.25%
Mystic Life Potion,Mystic Mana Potion,Mystic Mana Potion

4.20%
Titan Armor,Devine Robe,Gigantic Axe,Chaos Claw,War Maul,Chaos Staff,
Dragon Wing,Chaos bow,Titan Sword ,Twisted Javelin,Grand Boots,Grand Shield,Lucifer,Titan Gauntlets,Spike Bracelets,Rune Ring +1,Rune Amulet +1,Mystic Crystal
2.50%
Extreme Armor,Bishop Robe,Tomahawk,Wing Talon,Titan Maul,Rune Wand,Butterfly,Swift bow,Ancient Sword,Link Javelin,Wing Boots,Extreme Shield,Astral Orb,Grand Gauntlets,Justice Bracelets,Rune Ring +2,Rune Amulet +2,Murky,Mystic Crystal,Guardian Saint

1.00%
Ancient Armor,Celestial Robe,Titan Axe,Doom Talon,Chaos Mace,Rune Staff,Mystic Spear,Relic Crossbow,Twin Sword,Mirage Javelin,Titan Boots,Gladiator Shield,Rune Beads,Ivory Gauntlets,Minotaur Bracelets,Rune Ring +3,Rune Amulet +3,Rune Ring +3,Rune Amulet +3,Murky,Mystic Crystal,Guardian Saint

0.3%
Minotaur Armor,Salvation Robe,Chaos Axe,Titan Talon,Brutal Hammer,Apostle Wand,Hyper Scythe,Thunder Bow,Salamander Sword,Mystic Javelin,Saint Boots,Synthetic Shield,Creation Beads,Saint Gauntlets,Metal Bracelets,Sealed Ring,Sealed Amulet,Devine,Guardian Saint,Iron Crystal,Jera

0.2%
Wyvern Boots,Titan Shield,Mundane,Diamond Gauntlets,Titan Bracelets,Sealed Ring +1,Sealed Amulet +1,Celesto,Jera,Jera

icegolem µ¡ items 1 ªÔé¹


0.2%
Ancient Axe,Salamander Talon,Gladiator Hammer,Relic Staff,
Oracle Spear,Wave Bow,Avanger Sword,eXtreme Javelin,Celesto,Jera,Jera

0.3%
Minotaur Armor,Salvation Robe,Chaos Axe,Titan Talon,Brutal Hammer,Apostle Wand,Hyper Scythe,Thunder Bow,Salamander Sword,Mystic Javelin,Saint Boots,Synthetic Shield,Creation Beads,Saint Gauntlets,Metal Bracelets,Sealed Ring,Sealed Amulet,Devine,Guardian Saint,Iron Crystal,Jera

0.6%
Ancient Armor,Celestial Robe,Titan Axe,Doom Talon,Chaos Mace,Rune Staff,Mystic Spear,Relic Crossbow,Twin Sword,Mirage Javelin,Titan Boots,Gladiator Shield,Rune Beads,Ivory Gauntlets,Minotaur Bracelets,Rune Ring +3,Rune Amulet +3,Rune Ring +3,Rune Amulet +3,Murky,Mystic Crystal,Guardian Saint

2.2%
Extreme Armor,Bishop Robe,Tomahawk,Wing Talon,Titan Maul,Rune Wand,Butterfly,Swift bow,Ancient Sword,Link Javelin,Wing Boots,Extreme Shield,Astral Orb,Grand Gauntlets,Justice Bracelets,Rune Ring +2,Rune Amulet +2,Murky,Mystic Crystal,Guardian Saint

4.6%
Titan Armor,Devine Robe,Gigantic Axe,Chaos Claw,War Maul,Chaos Staff,
Dragon Wing,Chaos bow,Fatal Sword,Twisted Javelin,Grand Boots,Grand Shield,Lucifer,Titan Gauntlets,Spike Bracelets,Rune Ring +1,Rune Amulet +1,Mystic Crystal

21.55%
Mystic Life Potion,Mystic Mana Potion,Mystic Mana Potion

52.80%
GOLD 500 - 700


chaoscara 1 ªÔé¹

0.5%
Doom Armor,Alchemist Robe,Wyvern Boots,Titan Shield,Mundane,Diamond Gauntlets,Titan Bracelets,Sealed Ring +1,Sealed Amulet +1,Celesto,Celesto,Jera,Jera

0.8%
Minotaur Armor,Salvation Robe,Chaos Axe,Titan Talon,Brutal Hammer,Apostle Wand,Hyper Scythe,Thunder Bow,Salamander Sword,Mystic Javelin,Saint Boots,Synthetic Shield,Creation Beads,Saint Gauntlets,Metal Bracelets,Sealed Ring,Sealed Amulet,Celesto,Celesto

7%
Ancient Armor,Celestial Robe,Titan Axe,Doom Talon,Chaos Mace,Rune Staff,Mystic Spear,Relic Crossbow,Twin Sword,Mirage Javelin,Titan Boots,Gladiator Shield,Rune Beads,Ivory Gauntlets,Minotaur Bracelets,Rune Ring +3,Rune Amulet +3,Devine,Devine
18%
Extreme Armor,Bishop Robe,Tomahawk,Wing Talon,Titan Maul,Rune Wand,Butterfly,Swift bow,Ancient Sword,Link Javelin,Wing Boots,Extreme Shield,Astral Orb,Grand Gauntlets,Justice Bracelets,Rune Ring +2,Rune Amulet +2,Devine,Devine

28%
Titan Armor,Devine Robe,Gigantic Axe,Chaos Claw,War Maul,Chaos Staff,Dragon Wing,Chaos bow,Titan Sword,Twisted Javelin,Grand Boots,Grand Shield,Lucifer,Titan Gauntlets,Spike Bracelets,Rune Ring +1,Rune Amulet +1,Murky,Murky

45.70%
Spiked Armor,Mystic Robe,Cleaver,Wyvern Claw,Solar,Arch Wand,STYX Scythe,Titan bow,Bastard Sword,Wyvern Javelin,Spike Boots,Spike Shield,Angel,Giant Gauntlets,Magicial Bracelets,Rune Ring,Rune Amulet,Murky,Murky
 

Admin

Tổng tư lệnh
Staff member
Re: muốn biết đồ Quái vật sẽ rớt ?


Mystic 1 ªÔé¹

0.2%
Minotaur Armor,Salvation Robe,Chaos Axe,Titan Talon,Brutal Hammer,Apostle Wand,Hyper Scythe,Thunder Bow,Salamander Sword,Mystic Javelin,Saint Boots,Synthetic Shield,Creation Beads,Saint Gauntlets,Metal Bracelets,Sealed Ring,Sealed Amulet,Devine,Guardian Saint,Iron Crystal

0.4%
Ancient Armor,Celestial Robe,Titan Axe,Doom Talon,Chaos Mace,Rune Staff,Mystic Spear,Relic Crossbow,Twin Sword,Mirage Javelin,Titan Boots,Gladiator Shield,Rune Beads,Ivory Gauntlets,Minotaur Bracelets,Rune Ring +3,Rune Amulet +3,Murky,Mystic Crystal,Guardian Saint

0.8%
Extreme Armor,Bishop Robe,Tomahawk,Wing Talon,Titan Maul,Rune Wand,Butterfly,Swift bow,Ancient Sword,Link Javelin,Wing Boots,Extreme Shield,Astral Orb,Grand Gauntlets,Justice Bracelets,Rune Ring +2,Rune Amulet +2,Mystic Crystal,Guardian Saint

5.70 %
Titan Armor,Devine Robe,Gigantic Axe,Chaos Claw,War Maul,Chaos Staff,Dragon Wing,Chaos bow,Titan Sword,Twisted Javelin,Grand Boots,Grand Shield,Lucifer,Titan Gauntlets,Spike Bracelets,Rune Ring +1,Mystic Crystal
10.00 %
Mystic Mana Potion
18.00 %
Mystic Life Potion,Mystic Mana Potion,Mystic Mana Potion
57.15 %
GOLD 350-500Cold Eye µ¡ 1 ªÔé¹

0.1%
Doom Armor,Alchemist Robe,Celesto
0.3%
Minotaur Armor,Celestial Robe,Titan Axe,Doom Talon,Chaos Mace,Rune Staff,Mystic Spear,Relic Crossbow,Twin Sword,Mirage Javelin,Titan Boots,Gladiator Shield,Rune Beads,Ivory Gauntlets,Minotaur Bracelets,Rune Ring +3,Rune Amulet +3,Devine,Guardian Saint,Iron Crystal
0.5%
Ancient Armor,Bishop Robe,Tomahawk,Wing Talon,Titan Maul,Rune Wand,Butterfly,Swift bow,Ancient Sword,Link Javelin,Wing Boots,Extreme Shield,Astral Orb,Grand Gauntlets,Justice Bracelets,Rune Ring +3,Rune Amulet +3,Devine,Devine,Mystic Crystal,Guardian Saint
1.4%
Extreme Armor,Devine Robe,Gigantic Axe,Chaos Claw,War Maul,Chaos Staff,Dragon Wing,Chaos bow,Titan Sword,Twisted Javelin,Grand Boots,Grand Shield,Lucifer,Titan Gauntlets,Spike Bracelets,Rune Ring +2,Rune Amulet +2,Murky,Devine,Mystic Crystal,Guardian Saint
3%
Titan Armor,Mystic Robe,Cleaver,Wyvern Claw,Solar,Arch Wand,STYX Scythe,Titan bow,Bastard Sword,Wyvern Javelin,Spike Boots,Spike Shield,Angel,Giant Gauntlets,Magicial Bracelets,Rune Ring +1,Rune Amulet +1,Mystic Crystal
18%
Mystic Life Potion,Mystic Mana Potion,Mystic Mana Potion
58.95%
GOLD 420-620

10.00%
Mystic Mana Potion


icegoblin µ¡ items 1 ªÔé¹

0.3%
Minotaur Armor,Salvation Robe,Chaos Axe,Titan Talon,Brutal Hammer,Apostle Wand,Hyper Scythe,Thunder Bow,Salamander Sword,Mystic Javelin,Saint Boots,Synthetic Shield,Creation Beads,Saint Gauntlets,Metal Bracelets,Sealed Ring,Sealed Amulet,Devine,Guardian Saint,Iron Crystal
0.4%
Ancient Armor,Celestial Robe,Titan Axe,Doom Talon,Chaos Mace,Rune Staff,Mystic Spear,Relic Crossbow,Twin Sword,Mirage Javelin,Titan Boots,Gladiator Shield,Rune Beads,Ivory Gauntlets,Minotaur Bracelets,Rune Ring +3,Rune Amulet +3,Murky,Mystic Crystal,Mystic Crystal
1.2%
Extreme Armor,Bishop Robe,Tomahawk,Wing Talon,Titan Maul,Rune Wand,Butterfly,Swift bow,Ancient Sword,Link Javelin,Wing Boots,Extreme Shield,Astral Orb,Grand Gauntlets,Justice Bracelets,Rune Ring +2,Rune Amulet +2,Murky,Mystic Crystal,Mystic Crystal
6%
Titan Armor,Devine Robe,Gigantic Axe,Chaos Claw,War Maul,Chaos Staff,Dragon Wing,Chaos bow,Titan Sword,Twisted Javelin,Grand Boots,Grand Shield,Lucifer,Titan Gauntlets,Spike Bracelets,Rune Ring +1,Rune Amulet +1,Mystic Crystal

18%
Mystic Life Potion,Mystic Mana Potion,Mystic Mana Potion

10%
Mystic Mana Potion
56.35%
GOLD 400-600


Frozen
1 ªÔé¹
0.1%
Saint Boots,Synthetic Shield,Creation Beads,Creation Beads,Saint Gauntlets,Metal Bracelets,Sealed Ring,Sealed Amulet,Celesto,Jera,Jera
0.30%
Minotaur Armor,Salvation Robe,Chaos Axe,Titan Talon,Brutal Hammer,Apostle Wand,Hyper Scythe,Thunder Bow,Salamander Sword,Mystic Javelin,Saint Boots,Synthetic Shield,Creation Beads,Saint Gauntlets,Metal Bracelets,Sealed Ring,Sealed Amulet,Devine,Guardian Saint,Iron Crystal,Jera,Jera

0.70 %
Ancient Armor,Celestial Robe,Titan Axe,Doom Talon,Chaos Mace,Rune Staff,Mystic Spear,Relic Crossbow,Twin Sword,Mirage Javelin,Titan Boots,Gladiator Shield,Rune Beads,Ivory Gauntlets,Minotaur Bracelets,Rune Ring +3,Rune Amulet +3,Murky,Mystic Crystal,Guardian Saint
1.8%
Extreme Armor,Bishop Robe,Tomahawk,Wing Talon,Titan Maul,Rune Wand,Butterfly,Swift bow,Ancient Sword,Link Javelin,Wing Boots,Extreme Shield,Astral Orb,Grand Gauntlets,Justice Bracelets,Rune Ring +2,Rune Amulet +2,Murky,Mystic Crystal,Guardian Saint

6%
Titan Armor,Devine Robe,Gigantic Axe,Chaos Claw,War Maul,Chaos Staff,Dragon Wing,Chaos bow,Titan Sword,Twisted Javelin,Grand Boots,Grand Shield,Lucifer,Titan Gauntlet,Spike Bracelets,Rune Ring +1,Rune Amulet +1,Mystic Crystal
24.35 %
Mystic Life Potion,Mystic Mana Potion,Mystic Mana Potion
49.00%
GOLD 450-600

10.00 %
Mystic Mana Potion


Kelvezu
items 6 ªÔé¹
1.00% all80D
0.60%
Kelvezu Amulet,Kelvezu Amulet
1.10%
Salamander Armor,Astral Robe,Relic Axe,Phoenix Talon,Archon Hammer,Dragon Staff,Immortal Scythe,Grand Bow,Fatal Sword,Dragon Javelin,Rune Boots,Mystic Shield,Salamander Beads,Angel Gauntlets,Saint Bracelets,Sealed Ring +2,Sealed Amulet?,Inferna,Inferna

8.92%
Doom Armor,Alchemist Robe,Ancient Axe,Salamander Talon,Gladiator Hammer,Relic Staff,Oracle Spear,Wave Bow,Avanger Sword,eXtreme Javelin,Wyvern Boots,Titan Shield,Mundane,Diamond Gauntlets,Titan Bracelets,Sealed Ring +1,Sealed Amulet +1,Mirage,Mirage

14.88 %
Minotaur Armor,Salvation Robe,Chaos Axe,Titan Talon,Brutal Hammer,Apostle Wand,Apostle Wand,Thunder Bow,Salamander Sword,Mystic Javelin,Saint Boots,Synthetic Shield,Creation Beads,Saint Gauntlets,Metal Bracelets,Sealed Ring,Sealed Amulet,Celesto,Celesto

31.80%
Ancient Armor,Celestial Robe,Titan Axe,Doom Talon,Chaos Mace,Rune Staff,Mystic Spear,Relic Crossbow,Twin Sword,Mirage Javelin,Titan Boots,Gladiator Shield,Rune Beads,Ivory Gauntlets,Minotaur Bracelets,Rune Ring +3,Rune Amulet +3,Devine,Devine

42.70 %
Murky,Murky,Murky Force,Murky Force,Devine Force
 

Admin

Tổng tư lệnh
Staff member
Re: muốn biết đồ Quái vật sẽ rớt ?


31.30% GOLD 1650 2050
25.20% Mystic Life Potion,Mystic Mana Potion
11.50% Titan Armor,Devine Robe,Gigantic Axe,Chaos Claw,War Maul,Chaos Staff,Dragon Wing,Chaos bow,Titan Sword,Twisted Javelin,Grand Boots,Grand Shield,Lucifer,Titan Gauntlets,
Spike Bracelets,Rune Ring +1,Rune Amulet +1,Murky,Murky

8% Extreme Armor,Bishop Robe,Tomahawk,Wing Talon,Titan Maul,Rune Wand,Butterfly,
Swift bow,Ancient Sword,Link Javelin,Wing Boots,Extreme Shield,Astral Orb,Grand Gauntlets,
Justice Bracelets,Rune Ring +2,Rune Amulet +2,Devine,Devine
4% Celestial Robe,Ancient Armor,Ivory Gauntlets,Titan Boots,Gladiator Shield,Rune Beads,
Minotaur Bracelets,Titan Axe,Chaos Mace,Doom Talon,Rune Staff,Mystic Spear,Relic Crossbow,
Twin Sword,Mirage Javelin,Murky,Rune Amulet +3,Rune Ring +3,Mystic Crystal

0.6% Salvation Robe,Minotaur Armor,Saint Gauntlets,Saint Boots,Synthetic Shield,
Creation Beads,Metal Bracelets,Chaos Axe,Brutal Hammer,Titan Talon,Apostle Wand,Hyper Scythe
,Thunder Bow,Salamander Sword,Mystic Javelin,Murky,Sealed Amulet,Sealed Ring,Guardian Saint
0.6% Alchemist Robe,Doom Armor,Diamond Gauntlets,Wyvern Boots,Titan Shield,Mundane,
Titan Bracelets,Ancient Axe,Gladiator Hammer,Salamander Talon,Relic Staff,Oracle Spear,
Wave Bow,Avanger Sword,eXtreme Javelin,Devine,Sealed Amulet +1,Sealed Ring +1,Dark Crystal
0.6% Astral Robe,Salamander Armor,Angel Gauntlets,Rune Boots,Mystic Shield,Salamander Beads
,Saint Bracelets,Relic Axe,Archon Hammer,Phoenix Talon,Dragon Staff,Immortal Scythe,Grand Bow,
Fatal Sword,Dragon Javelin,Celesto,Sealed Amulet,Sealed Ring +2,Iron Crystal
0.2% Jera,Mirage,Mirage2 ªÔé¹
37.70% GOLD 2650 3050
39.90% Mystic Life Potion,Mystic Mana Potion
13.00% Titan Armor,Devine Robe,Gigantic Axe,Chaos Claw,War Maul,Chaos Staff,Dragon Wing,Chaos bow,Titan Sword,Twisted Javelin,Grand Boots,Grand Shield,Lucifer,Titan Gauntlets,
Spike Bracelets,Rune Ring +1,Rune Amulet +1,Murky,Murky
7.99% Extreme Armor,Bishop Robe,Tomahawk,Wing Talon,Titan Maul,Rune Wand,Butterfly,
Swift bow,Ancient Sword,Link Javelin,Wing Boots,Extreme Shield,Astral Orb,Grand Gauntlets,
Justice Bracelets,Rune Ring +2,Rune Amulet +2,Devine,Devine

4% Ancient Armor,Celestial Robe,Titan Axe,Doom Talon,Chaos Mace,Rune Staff,Mystic Spear
,Relic Crossbow,Twin Sword,Mirage Javelin,Titan Boots,Gladiator Shield,Rune Beads,Ivory Gauntlets
,Minotaur Bracelets,Rune Ring +3,Rune Amulet +3,Devine,Devine
0.8% Salvation Robe,Minotaur Armor,Saint Gauntlets,Saint Boots,Synthetic Shield,
Creation Beads,Metal Bracelets,Chaos Axe,Brutal Hammer,Titan Talon,Apostle Wand,Hyper Scythe
,Thunder Bow,Salamander Sword,Mystic Javelin,Murky,Sealed Amulet,Sealed Ring,Guardian Saint
0.8% Alchemist Robe,Doom Armor,Diamond Gauntlets,Wyvern Boots,Titan Shield,Mundane,
Titan Bracelets,Ancient Axe,Gladiator Hammer,Salamander Talon,Relic Staff,Oracle Spear,
Wave Bow,Avanger Sword,eXtreme Javelin,Devine,Sealed Amulet +1,Sealed Ring +1,Dark Crystal
0.8% Astral Robe,Salamander Armor,Angel Gauntlets,Rune Boots,Mystic Shield,Salamander Beads
,Saint Bracelets,Relic Axe,Archon Hammer,Phoenix Talon,Dragon Staff,Immortal Scythe,Grand Bow,
Fatal Sword,Dragon Javelin,Celesto,Sealed Amulet,Sealed Ring +2,Iron Crystal
0.4% ALL 80D ,Inferna,Sealed Amulet +3,Sealed Ring +3,Jera,Jera
0.6% Jera,Mirage,Mirage,Inferna

Dark Mage
1 ªÔé¹


30.40%
GOLD 1650-2050
26%
Mystic Life Potion,Mystic Mana Potion

14%
Titan Armor,Devine Robe,Gigantic Axe,Chaos Claw,War Maul,Chaos Staff,Dragon Wing,Chaos bow,Titan Sword,Twisted Javelin,Grand Boots,Grand Shield,Lucifer,Titan Gauntlets,Spike Bracelets,Rune Ring +1,Rune Amulet +1,Murky,Murky

8%
Extreme Armor,Bishop Robe,Tomahawk,Wing Talon,Titan Maul,Rune Wand,Butterfly,Swift bow,Ancient Sword,Link Javelin,Wing Boots,Extreme Shield,Astral Orb,Grand Gauntlets,
Justice Bracelets,Rune Ring +2,Rune Amulet +2,Devine,Devine

2%
Celestial Robe,Ancient Armor,Ivory Gauntlets,Titan Boots,Gladiator Shield,Rune Beads,Minotaur Bracelets,Titan Axe,Chaos Mace,Doom Talon,Rune Staff,Mystic Spear,Relic Crossbow,Twin Sword,Mirage Javelin,Murky,Rune Amulet +3,Rune Ring +3,Mystic Crystal
0.6%
Salvation Robe,Minotaur Armor,Saint Gauntlets,Saint Boots,Synthetic Shield,Creation Beads,Metal Bracelets,Chaos Axe,Brutal Hammer,Titan Talon,Apostle Wand,Hyper Scythe,Thunder Bow,Salamander Sword,Mystic Javelin,Murky,Sealed Amulet,Sealed Ring,Guardian Saint

0.4%
Alchemist Robe,Doom Armor,Diamond Gauntlets,Wyvern Boots,Titan Shield,Mundane,Titan Bracelets,Ancient Axe,Gladiator Hammer,Salamander Talon,Relic Staff,Oracle Spear,Wave Bow,Avanger Sword,eXtreme Javelin,Devine,Sealed Amulet +1,Sealed Ring +1,Dark Crystal
0.4%
Astral Robe,Salamander Armor,Angel Gauntlets,Rune Boots,Mystic Shield,Salamander Beads,Saint Bracelets,Relic Axe,Archon Hammer,Phoenix Talon,Dragon Staff,Immortal Scythe,Grand Bow,Fatal Sword,Dragon Javelin,Celesto,Sealed Amulet,Sealed Ring +2,Iron Crystal,Jera
 

baizen

New Member
Trả lời: Muốn biết đồ quái vật sẽ rớt ? ( PTV, JPT, PTP )

Buồn cười quá , nhìn tỷ lệ mà lão Sơn đưa ra thấy khâm phục mình ghê , hồi mới mở ice1 đánh con nhãn quỷ ra được cái doom hóa ra tỷ lệ là 0.1%. Vãi linh hồn ,mà sang XPT drop về 0% hết rồi , đồ donation lấy đâu ra mà rơi chứ .
 

Admin

Tổng tư lệnh
Staff member
Đó là tỷ lệ chuẩn của các offical server đó. Còn về nó edit cao hơn hoặc thấp hơn thì ko rõ được
 

phiho

New Member
Trả lời: Muốn biết đồ quái vật sẽ rớt ? ( PTV, JPT, PTP )

còn con Gorgon và golom trong Endless thì rớt sao nhỉ có thễ xem chỉ số nó hẻm
 

Admin

Tổng tư lệnh
Staff member
còn con Gorgon và golom trong Endless thì rớt sao nhỉ có thễ xem chỉ số nó hẻm
Mới có KPT có mà? làm sao có rate được. rPT và XPT là private server cái tỷ lệ đó sao mà biết được :))
 

badboy

New Member
Ðề: Muốn biết đồ quái vật sẽ rớt ? ( PTV, JPT, PTP )

Tỷ lệ đó thì đồ D mới đắt như vậy chứ không thì đâu có xuất hiện từ "đại gia" trong game ;)
 

banglang76

New Member
loi that nha minh nhin thay ti le lay minh muon gat siu qua roi a
______________________________________________________________

chuc tat ca bac di hun dc do gon ban voi re thoi tai em chua co do khy khy
 

badboy

New Member
Ðề: Re: Muốn biết đồ quái vật sẽ rớt ? ( PTV, JPT, PTP )

lúc mình hunt được sala thì ở ríc bán 15m 1 cái buồn quá xá
hnay hunt được 2 cái sala ns
Trời, mải chơi bên song tử lâu lâu không qua các server khác giá Sala giờ còn có 15 mil thôi à= giá cây 2per ns bên Song tử =))
 
Top