Các câu lệnh của hotuk.ini (translated)

Sandurr

New Member
*TT_DATA_SERVER: Chưa rõ chức năng
*AREA_SERVER: dùng để theo dõi từ cửa sổ server tình trạng 1 map nào đó.
*SERVER_LINK_IP: Chưa rõ chức năng.Có thể đc dùng cho website server hoặc cho launcher.
*REC_ADMIN_COMMAND: Ghi lại các câu lệnh của các admin/GM đã dùng trong khi online.Không đòi hỏi tham số.
*NOTICE_URL: Đường đẫn tới site thông báo hiện trên launcher(nếu có). Dùng 1 tham số.
*CRAZY_PACKET: ping ng` chơi = 1 gói có size ngẫu nhiên.Ko cần tham số. Ko nên sử dụng.
*DISABLE_THROUGHITEM: Ko cho phép người chơi quăng item ra đất.
*START_FIELD: đặt mặc định địa điểm player xuất hiện khi login.Dùng 1 tham số. Ko nên đặt tham số >16 nếu ko sẽ gây lag nghiêm trọng.
*DISABLE_QUEST: Disable tất cả các Rank-up quest.
*DISABLE_DEC_SKILLPOINT: Ngăn player reset skillpoint.
*BACKUP_PATH: đường đẫn tới file backup server info.Dùng 1 tham số.
*SERVER_INVENTORY: Chưa rõ chức năng
*LOGIN_SERVER_IP: Chưa rõ chức năng
*SYSTEM_IP: Chưa rõ chức năng.Có thể đc dùng khi là dedi-server.
*ADMINISTRATOR_IP: có chức năng giống *ADMIN_LOGIN,thiết lập IP của admin.Chọn IP là tham số.
*ENABLE_IP: Chưa rõ chức năng
*DISABLE_IP: Chưa rõ chức năng
*CHECK_PLAYFIELD: dùng để theo dõi từ cửa sổ server tình trạng 1 map nào đó.(tương tự *AREA_SERVER)
 

Sandurr

New Member
Trả lời: Các câu lệnh của hotuk.ini (translated)

*ENABLE_PARTYITEM: cho phép mọi player nhìn thấy item rớt ra.
*PRESENT_LEVEL: Chưa rõ chức năng
*FREE_LEVEL: Chưa rõ chức năng
*DISABLE_CHECK_LOGOUT: Chưa rõ chức năng,nhưng có thể tác động đến bảng GameLogout trong GameLog(DB) database
*DISABLE_LOGQUE: Chưa rõ chức năng
*DISABLE_LOGIN: Có thể đc dùng để tránh player d/c khi server quá tải.
*DISP_BILLING_TIME: Hiển thị thời gian online còn lại(giống hồi PTV thu phí đó)
*BLOCK_USER_PATH: Chưa rõ chức năng
*ENABLE_SERVER_EXP: Cho phép lg EXP tối đa trong mỗi lần savegame<<<ng nhân gây d/c 4 cho high-rate server.Dùng 1 tham số.
*CHECK_POTION_COUNT: Thiết lập số potion tối đa 1 ng` đc phép sở hữu. Dùng 1 tham số.
*CLIENT_PROCESS_TIME_OUT: chức năng giới hạn giờ chơi (giống luật 5h í)
*PERMIT_MONEY: Thiết lập số gold tối đa 1 ng` đc sở hữu.Dùng 1 tham số.
*ENABLE_BLOCK_FOREVER: <<<cái tên nói lên chức năng :D
*RECORD_JOBCHANGER: ghi lại các hoạt động của player khi làm Q rank-up
*DEFAULT_ITEM_USER: Chưa rõ chức năng
*EVENT_BITMASK: Hiển thị NPC teleport tới Bless Castle.
*
 

Sandurr

New Member
Trả lời: Các câu lệnh của hotuk.ini (translated)

*EVENT_SIEGE_TIME: Thiết lập thời gian tổ chức Bless Castle.Dùng 2 tham số,tham số thứ nhất từ 0 đến 6 (ngày trong tuần).Tham số thứ 2 từ 1 đến 24 là giờ bắt đầu.
*EVENT_BLESSCASTLE: Cho phép tổ chức BC.
*EVENT_EXPUP: Tăng lg ẼP thu đc . Dùng 1 tham số (10 lần tham số=1000,20 lần = 2000,...)
*EVENT_SUMMER_CHICKEN: tổ chức event Thỏ Vương(theo PTV:D)
*EVENT_SANTAGOBLIN: Tổ chức event Xmas.
*EVENT_GHOST: Tổ chức event Big Ghost. Thể lệ giống event Xmas,Thỏ vương.
*EVENT_MOLLYWOLF: Tổ chức event Molly the Granny.
*EVENT_MORIFSHELTOM: Tổ chức event Morif
*EVENT_WHITEDAY: Tổ chức event WhiteDay
*EVENT_VALENTINEDAY: Tổ chức event Valentine (vô dụng hết chỗ nói)
*EVENT_NINEFOX: Tổ chức event Nine-Tail Amulet.
*EVENT_BABELHORN:Tổ chức event Babel Q event: hunt babel nhặt sừng nó về đổi item(90% <65:D).Cần Babel Q NPC(mà rPT dùng làm teleporter tới disorted forest
*EVENT_PUZZLE: Tổ chức event Puzzle(tìm các mảnh ghép hình cho đến khi đc 1 bức hoàn chỉnh đổi lấy item(90% mana,10% item<65:D)
*EVENT_BIRTHDAY: Tổ chức event drop kẹo (nhảm ~ Valentine event)
*EVENT_STARPOINT: Tổ chức event Starpoint(thi thoảng lụm đc 1 cái phong bì đi đổi đc 1 mil gold.).Yêu cầu 1 NPC nào đó.
*EVENT_POTION: Tổ chức event drop nhìu potion.Dùng 1 tham số là số lấn tối đa 1 potion drop.Tối đa tham số =10(potion x10)
 

Sandurr

New Member
Trả lời: Các câu lệnh của hotuk.ini (translated)

*EVENT_CRYSTAL: Tổ chức event Triệu hồi thú vương
*EVENT_CHILD: Tổ chức event To đầu tăng lực
*EVENT_DAMAGEOFF: Tổ chức event Hắc ám suy tàn
*EVENT_HARDCORE: Thiết lập SoD II (bell hot đó)
*EVENT_MANDOO: Tổ chức Mandoo event (giống thỏ vương,molly the granny,..)
*CLIENT_CHECK_FUNCTION: kiểm tra client,tránh bị out vì lỗi.Chưa biết rõ tính năng này cần tham số nào.
*DISCONNECT_ITEM_ERROR: D/c client khi lỗi item xảy ra.
*BLOCK_LOGOUT: Chưa rõ chức năng
*BLOCK_LEVEL: Chưa rõ chức năng
*DEBUG_ID: Đặt tham số là tên admin/gm. Ko giới hạn tham số.
*DEBUG_IP: Đặt tham số là IP admin/gm.Ko giới hạn tham số.
*REMOVE_PROTECT_TIME: bỏ khoảng thời gian đc bảo vệ (lúc đó char nhấp nháy í) khi player login/hồi sinh
*GAME_GUARD: Chưa rõ chức năng
*CL_PROTECT: Ngắt kết nối tới các client dùng hotuk.ini
*POTION_MONITOR: Chưa rõ chức năng
*PK_FIELD: Cho phép PvP tại map đc chỉ định.Tham số là mapcode (1 đến 38)
*ENABLE_PK: Cho phép PvP tại mọi map.
*SERVER_NAME: Đặt tên cho server(lúc chọn máy chủ í)
*ADMIN_LOGIN: Cho phép admin login vào mọi account sử dụng tham số làm master key.Dùng cùng ADMINISTRATOR_IP.
 

Sandurr

New Member
Trả lời: Các câu lệnh của hotuk.ini (translated)

*ADMIN_IP: Sử dụng cùng ADMIN_LOGIN. Dùng IP làm tham số.
*ADMIN_NAME: Dùng trong câu lệnh đăng nhập quyền admin
*ADMIN_COMMAND: Dùng trong câu lệnh đăng nhập quyền admin
*VERSION: Thiết lập version server.Chỉ client có cùng version mới login đc.Tham số là version(nên đặt theo version game.exe)
*DISCONNECT_CLSAFE_CODE: D/c client dùng hotuk.ini mà ko có mặt trong ADMIN_IP =)).Tham số nên đặt là -869703011.
*CLSAFE_CODE: Chưa rõ chức năng
*DISCONNECT_CLIENT_BADCODE: Chưa rõ chức năng.Có thể đc dùng để d/c client có IP trùng "sổ đen".
*CONNECT_CLIENT_CODE: Chưa rõ chức năng
*TEST_SERVER: đặt server ở chế độ test. Chỉ admin/gm mới login đc.
*MAX_USERS: thiết lập số user tối đa.Dùng tham số là số lg ng` cho phép.
*SERVER_RECORD_MEM: Chưa rõ chức năng.Có thể đc dùng để ghi lại bộ nhớ đã dùng.
*SERVER_AUTOPLAY: Chưa rõ chức năng.Tuy nhiên nên dùng command này trong hotuk.
*SERVER_CODE: Chưa rõ chức năng
*LOGIN_TESTER: Sử dụng kết hợp lệnh *TEST_SERVER
*ODBC_TABLE_PLAY: Chưa rõ chức năng
*ODBC_TABLE_PASSWORD: Chưa rõ chức năng
*ODBC_TABLE_IDNAME: Chưa rõ chức năng
*ODBC_TABLE: Chưa rõ chức năng
 

Sandurr

New Member
Trả lời: Các câu lệnh của hotuk.ini (translated)

*ODBC_PASSWORD: Chưa rõ chức năng
*ODBC_ACCOUNT: Chưa rõ chức năng
*ODBC_NAME: Chưa rõ chức năng
*CLAN_SERVER: Đặt IP clan server. Tham số là IP clan server.
*GAME_SERVER: Đặt IP và port Gameserver để client kết nối. Sử dụng 4 tham số.
+Tham số thứ nhất: port
+Tham số thứ 2,3,4: IP những Gameserver (dedi-server)
*BELATRA_DIVSCORE: Sử dụng để nhân số điểm ghi đc trong SoD2.Tham số là số lần nhân điểm(score x10 dùng tham số =10,...)
*BELATRA_TEXT: Chưa rõ chức năng
*BELATRA_TAX: Đặt thuế cho bell. Tham số là số thuế ( từ 0 đến 10)
*CRACK: Chưa rõ chức năng
*RECORD_COPIED_ITEM_IN_WAREHOUSE: ghi lại mọi item đc tạo ra từ bug game(duplicated item) hoặc đc tạo ra từ câu lệnh /@put
*RECORD_COPIED_ITEM: ghi lại mọi item đc tạo ra từ bug (duplicated item)

--------------------------------------------------------------------------
Research by HappyHardcore. Translated by FallAngel (she's me so plz dont call me as bro...).
Làm theo yêu cầu của admin :D
 

hanshin

New Member
phiền anh cho biết thêm những câu lệnh có thể thiết lập khi đăng nhập vào game với quyền admin thí dụ như : cấm trò chuyện, kick ra khỏi server.....
 

Admin

Tổng tư lệnh
Staff member

panssa

New Member
Ðề: Các câu lệnh của hotuk.ini (translated)

Admin this link isnt working. English translation would help a lot.
 

BloodEvils

New Member
//SHAGPUB'S PRIVATE PRISTON TALE SERVER CONFIG FILE
*MODE SERVER
*SERVER_CODE 0
*SERVER_NAME Server1
*SERVER_AUTOPLAY
*GAME_SERVER T4 192.168.1.216 192.168.1.216 192.168.1.216
*CLAN_SERVER 192.168.1.216 80 192.168.1.216 80
*MAX_USERS 200
*DISABLE_QUEST
*ENABLE_PARTYITEM
*SERVER_RECORD_MEM
*CHECK_POTION_COUNT 10000
*CLIENT_CHECK_PROCESS_TIME 30
*ENABLE_SERVER_EXP 10

*EVENT_MOLLYWOLF
*EVENT_POTION 20
*EVENT_HARDCORE
*EVENT_MORIFSHELTOM
*EVENT_VALENTINEDAY
*EVENT_SANTAGOBLIN
*EVENT_BIRTHDAY
*EVENT_BABELHORN
*EVENT_PUZZLE

// THIS IS FOR 100X EXP RATE (DONT RECOMMEN IT WILL CAUSE DC 4)
#*EVENT_EXPUP 2000

// THIS IS FOR 80X EXP RATE (DONT RECOMMEN IT WILL CAUSE DC 4)
#*EVENT_EXPUP 1600

// THIS IS FOR 60X EXP RATE (DONT RECOMMEN IT WILL CAUSE DC 4)
#*EVENT_EXPUP 1200

// THIS IS FOR 40X EXP RATE (DONT RECOMMEN IT WILL CAUSE DC 4)
#*EVENT_EXPUP 800

// THIS IS FOR 20X EXP RATE (STABLE RECOMMENDED)
*EVENT_EXPUP 400

*PK_FIELD 16
*EVENT_BLESSCASTLE
*EVENT_CHILD
*EVENT_SUMMER_CHICKEN
*EVENT_NINEFOX
*EVENT_BITMASK 65535

//CLIENT CHECKSUMS ALLOWED

*CONNECT_CLIENT_CODE -1128564151
*CLSAFE_CODE -1128564151
*CONNECT_CLIENT_CODE -2011087191
*CLSAFE_CODE -2011087191
*CONNECT_CLIENT_CODE -869703011
*CLSAFE_CODE -869703011
*CONNECT_CLIENT_CODE -1869609360
*CLSAFE_CODE -1869609360
*CONNECT_CLIENT_CODE 922154265
*CLSAFE_CODE 922154265
*CONNECT_CLIENT_CODE 378188995
*CLSAFE_CODE 378188995
*CONNECT_CLIENT_CODE 1594046288
*CLSAFE_CODE 1594046288
*CONNECT_CLIENT_CODE 2039956690
*CLSAFE_CODE 2039956690
*CONNECT_CLIENT_CODE 2039957047
*CLSAFE_CODE 2039957047
*CONNECT_CLIENT_CODE 1938636339
*CLSAFE_CODE 1938636339
*CONNECT_CLIENT_CODE -469663390
*CLSAFE_CODE -469663390
*CONNECT_CLIENT_CODE 1939624514
*CLSAFE_CODE 1939624514


*BACKUP_FOLDER_NAME "H:\databasebackup"
*BACKUP_PATH "H:\databasebackup"

//*DEBUG_ID Username1 Username2 Username3
//*DEBUG_IP 127.0.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1
//*ADMINISTRATOR_IP 127.0.0.1
//*ADMIN_IP 127.0.0.1
// [ Admin Stuff ]
*REC_ADMIN_CMD
*DEBUG_ID mojo
*DEBUG_ID knight
*DEBUG_ID crimzon
*DEBUG_ID BigBoss
*DEBUG_ID BooBoo
*DEBUG_ID McMadness
*DEBUG_ID Ryder
*DEBUG_ID Silver10
*DEBUG_ID amub
*DEBUG_ID Kagomev
*DEBUG_ID TopBoss
*ADMIN_IP 127.0.0.1
*ADMINISTRATOR_IP 127.0.0.1
*ADMIN_LOGIN "eng"
*ADMIN_NAME "eng"
*ADMIN_COMMAND "sex1"
*ADMIN_COMMAND "sex2"
*ADMIN_COMMAND "sex3"


tại sao nó " DC Disconnect with server"
 

Langtuhan

Phó Tổng Tư Lệnh
Staff member
Chắc ông chỉnh level cao quá nên nó thế.. Thử stars từ level100 coi sao .
 
Top