Auto Pri và Mage

willrock777

ChampionClan
Staff member
Mình gửi các bạn bản Auto dành cho Pri và Mage ( PTV ) . XPT tạm thời không dùng Winmode nên mình không Up lên .

Cả 2 bản Auto này đều là dựa trên cơ sở Auto2.0 của anh TOMS mà ra cả . mình chỉ add thêm vài đoạn .

Mage và pri sử dụng khác nhau nên đòi hỏi các bạn phải có giải nén ra thư mục riêng .
Đặt Skill theo như hình minh họa đính kèm trong đó .

Do mỗi Char có lv Skill khác nhau nên không thể canh chính xác thời điểm để Buff Skill . Có thể có chuyện sai lệch thời gian đối với việc Buff Skill .

_ Mage : lv 90 ; ES lv 7 , agony lv 1 , Dias lv 1 , triệu hồi tinh linh lv 10 , S tăng thủ lv 10 .
+ SKill Meteor không sử dụng được do ... cần phải click trúng mod ...trong khi đó mình để trỏ chuột nằm ở ....trên trời . Do đó tấn công chính là F2 : Dias và F3 : Destruct
+ Skill hô mod F4 : FiFi : không chuyển qua chế độ Manual ==> Auto được . Vì sao thì ... ai giải thích giùm , mình xin cảm ơn . Có viết code click trái 2 ( n ) lần vào biểu tượng FF mà vẫn không được .
+ Skill hỗ trợ có time delay gồm : F5 : ES , F6: triệu hồi tinh linh , F7 : S tăng thủ .
+ Skill F1 : Agony .

_ Pri :
+ Không có gì đặt biệt . Skill MS không tác dụng do tương tự như mage là trỏ chuột đang bắn ... chỉ thiên .


PS : Auto không hẳn là như con người . Nó chỉ phát huy tác dụng khi ... con người bận bịu không thể tự chơi .
 

Attachments

willrock777

ChampionClan
Staff member
Source Autoplay Mage :
; <COMPILER: v1.0.46.13>
Menu, Tray, Icon, Shell32.dll, 73,1

getMau()

{
PixelGetColor, color, 686, 716,Slow
StringMid, H, color,7,1


if (H="1")
Mau:=0
else if (H="0")
Mau:=0
else
Mau :=1
return Mau
}
getMana()
{
PixelGetColor, color, 605, 690, Slow
StringMid, B, color,3,2
if (B<>"FF")
mana:=1
else
mana :=0
return mana
}

Velang(OutGame, TatMay)
{
Click 400, 50
Sleep, 50
Click 400, 50

Sendplay {Space}
Sendplay {Space}
Sendplay {Space}
Send {v down}
sleep, 200
Send {v up}

Sleep, 500
sendplay {Click Right 42, 495}
sendplay {Click Right 42, 495}
sendplay {Click Right 42, 495}
send {Left up}
Sendplay {Space}
Sendplay {Space}
Sendplay {Space}

Click 400, 50
Sleep, 50
Click 400, 50

Sendplay {Space}
Sendplay {Space}
Sendplay {Space}
Send {v down}
sleep, 200
Send {v up}

Sleep 500
sendplay {Click Right 42, 495}
sendplay {Click Right 42, 495}
sendplay {Click Right 42, 495}
send {Left up}
Sendplay {Space}
Sendplay {Space}
Sendplay {Space}


If (OutGame="ON")
{
Sleep, 10000
WinKill, Priston Tale
Sleep, 10000
WinKill, Priston Tale
Sleep, 10000
WinKill, Priston Tale
}
If (TatMay="ON")
{
Shutdown, 1
}

Reload
}


Napmau()
{

sleep,50


Send {r down}
sleep, 200
Send, {r up}
sleep 100

Click 400, 50
Sleep 80

Sendplay {Space}
Sendplay {Space}
Sendplay {Space}
Send {v down}
sleep, 200
Send {v up}

Sleep, 500
Click 400, 55
Sleep, 500
mousemove 34, 474
Sleep, 150
Sendplay +2
Sleep, 80
mousemove 53, 474
Sleep, 150
Sendplay +1
Sleep, 80
mousemove 34, 516
Sleep, 150
Sendplay +3
Sleep, 80
mousemove 53, 516
Sleep, 150
Sendplay +3
Sleep, 80
Sendplay {Space}
sleep, 20
Sendplay {Space}
sleep, 20
Sendplay {Space}
sleep, 80
Send {r down}
sleep, 200
Send {r up}

}


getQV()
{PixelGetColor, color, 521, 411,Slow
MsgBox The color at the current cursor position is %color%
StringMid, Q, color,7,2
if (Q="25")
QV:=0
else if (Q="69")
QV:=1
else
QV :=2
return QV
}


AutoClickGETQV()
{
TiepTucTimQV:
send {Left up}
mousemove 400, 338
sleep 200
check:=getQV()

if (check = 0)
{
send {Left Down}
sleep 100
send {Left up}
goto, TiepTucTimQV
}
if (check = 1)
{

Sendplay {Left Up}
sleep 40
Sendplay {Shift down}
Sendplay {Click 400, 338}
Sendplay {Shift Up}
}
if (check = 2)
{
send {Left Down}
sleep 100
send {Left up}
goto, TiepTucTimQV
}
}


AutoClick(MouseX,MouseY,MouseDelay)
{

mousemove, %MouseX%, %mouseY%
sleep, %MouseDelay%

ControlClick, x%MouseX% y%MouseY%,Priston,,right
sleep, %MouseDelay%

}


GetACC()
{
TrueACC:=1
RegRead, OutputVar, HKEY_LOCAL_MACHINE, SOFTWARE\Triglow Pictures\PristonTale, Accountreturn TrueACC

}SetKeyDelay, 50, 10, Play
SetMouseDelay,50, Play
sendmode play
pause

^F9::
{
sendplay {Left up}
WinSet, AlwaysOnTop, off, Priston
sleep 20
Reload
}

^F12:: Exitapp

^F11::
{
MsgBox, Auto Mage cPanel&reg; (Nhan F9 ==> Start; Ctrl+F9 ==> Pause; F9==> Tiep tuc; Ctrl+F12 - Exit ). `nThan tang nhung nguoi ban ma toi yeu quy!
sendplay {Ctrl}
sleep 50
Reload
}

F9::
{
pause off
if (GetACC()=0)
{
MsgBox, Xin loi ACC PTV ban dang su dung khong co quyen su dung phan mem nay. `n Lien he voi tac gia de duoc cap phep.
Exitapp
}

IniRead, Mouse_x, AutoPTV.ini, Mouse, Mouse_x
IniRead,Mouse_y, AutoPTV.ini, Mouse, Mouse_y
IniRead,MouseDelay, AutoPTV.ini, Mouse, MouseDelay

IniRead, F2, AutoPTV.ini, Skill, F2
IniRead, F3, AutoPTV.ini, Skill, F3
IniRead, F4, AutoPTV.ini, Skill, F4
IniRead, F5, AutoPTV.ini, Skill, F5
IniRead, F6, AutoPTV.ini, Skill, F6
IniRead, F7, AutoPTV.ini, Skill, F7

IniRead, OutParty, AutoPTV.ini, Option, OutParty
IniRead, OutGameKhiVeLang, AutoPTV.ini, Option, OutGameKhiVeLang
IniRead, TatMayKhiVeLang, AutoPTV.ini, Option, TatMayKhiVeLang


sendplay {Ctrl}
sleep, 200
sendplay {Ctrl}
sleep, 200


WinSet, AlwaysOnTop, on, Priston
WinMaximize, Priston


ToolTip, Auto PTV 3.0 - http://www.underworldvn.com - Press [Ctrl+F9] to Pause, 350, 30send {PgDn}
send {PgDn}
send {PgDn}
send {PgDn}
send {PgDn}

if (GetACC()=1)
Loop
{Loop 20
{WinActivate , Priston
Napmau()
if (getMana()=1)
IfWinActive, Priston
{
send, {F1}
Sleep 150
AutoClick(Mouse_x, Mouse_y, MouseDelay)
}
loop 3
{
IfWinActive, Priston
If (F4="ON")
{
send {PgDn}
send {F4}
sleep, 50
AutoClick(Mouse_x, Mouse_y, MouseDelay)
}
IfWinActive, Priston
If (F5="ON")
{
send {PgDn}
send {F5}
sleep, 50
AutoClick(Mouse_x, Mouse_y, MouseDelay)
}
IfWinActive, Priston
If (F6="ON")
{
send {PgDn}
send {F6}
sleep, 50
AutoClick(Mouse_x, Mouse_y, MouseDelay)
}
IfWinActive, Priston
If (F7="ON")
{
send {PgDn}
send {F7}
sleep, 50
AutoClick(Mouse_x, Mouse_y, MouseDelay)
}
}

loop 10
{
IfWinActive, Priston
AutoClick(Mouse_x, Mouse_y, MouseDelay)

IfWinActive, Priston
if (getMau()=0)
Velang(OutGameKhiVeLang, TatMayKhiVeLang)
}
if (getMana()=1)
IfWinActive, Priston
{
send, {F1}
Sleep 150
AutoClick(Mouse_x, Mouse_y, MouseDelay)
}
loop 90
{
IfWinActive, Priston
if (getMana()=0)
{
send {PgDn}
send {F2}
sleep, 50
AutoClick(Mouse_x, Mouse_y, MouseDelay)
}
IfWinActive, Priston
If (F3="ON")
{
send {PgDn}
send {F3}
sleep, 50
AutoClick(Mouse_x, Mouse_y, MouseDelay)
}
}
if (getMana()=1)
IfWinActive, Priston
{
send, {F1}
Sleep 150
AutoClick(Mouse_x, Mouse_y, MouseDelay)
}

loop 20
{
IfWinActive, Priston
if (getMana()=0)
{
send {PgDn}
send {F2}
sleep, 50
AutoClick(Mouse_x, Mouse_y, MouseDelay)
}
IfWinActive, Priston
If (F3="ON")
{
send {PgDn}
send {F3}
sleep, 50
AutoClick(Mouse_x, Mouse_y, MouseDelay)
}
}
IfWinActive, Priston

Napmau()
loop 3
{
IfWinActive, Priston
If (F4="ON")
{
send {PgDn}
send {F4}
sleep, 50
AutoClick(Mouse_x, Mouse_y, MouseDelay)
}
IfWinActive, Priston
If (F5="ON")
{
send {PgDn}
send {F5}
sleep, 50
AutoClick(Mouse_x, Mouse_y, MouseDelay)
}
IfWinActive, Priston
If (F6="ON")
{
send {PgDn}
send {F6}
sleep, 50
AutoClick(Mouse_x, Mouse_y, MouseDelay)
}
IfWinActive, Priston
If (F7="ON")
{
send {PgDn}
send {F7}
sleep, 50
AutoClick(Mouse_x, Mouse_y, MouseDelay)
}
}
loop 70
{
IfWinActive, Priston
if (getMana()=0)
{
send {PgDn}
send {F2}
sleep, 50
AutoClick(Mouse_x, Mouse_y, MouseDelay)
}
IfWinActive, Priston
If (F3="ON")
{
send {PgDn}
send {F3}
sleep, 50
AutoClick(Mouse_x, Mouse_y, MouseDelay)
}
}


}
IfWinNotActive, Priston
{
Shutdown, 1
}
IfWinActive, Priston
If (OutParty="ON")
sendplay {Click 716, 410}
sleep, 50
}

}
Source HPStaMana Mage :
; <COMPILER: v1.0.44.14>


Menu, Tray, Icon, Shell32.dll, 44,1getHealth()
{
PixelGetColor, color, 420, 668, Slow
StringMid, R, color,7,2
PixelGetColor, color1, 422, 668, Slow
StringMid, R1, color1,7,2
PixelGetColor, color2, 425, 668, Slow
StringMid, R2, color2,7,2
if (R<>"FF") and (R1<>"FF") and (R2<>"FF")
health:=1
else
health :=0
return health
}


getSTM()
{
PixelGetColor, color, 395, 717, Slow
StringMid, G, color,5,2

if (G<>"FF")
stamina :=1
else
stamina :=0

return stamina
}


GetACC()
{
TrueACC:=1
RegRead, OutputVar, HKEY_LOCAL_MACHINE, SOFTWARE\Triglow Pictures\PristonTale, Accountif (TrueACC=0)
{
Exitapp
}

}
SetKeyDelay, 50, 10, Play
SetMouseDelay,50, Play
sendmode play
pause

^F10::reload

^F12:: Exitapp

^F11::
{

sendplay {Ctrl}
sleep 50
Reload
}


F10::
{
pause off
sendplay {Ctrl}
sleep 50
GetACC()
ToolTip, sonnb.com , 460 ,250
sleep, 1500
Loop
{
ToolTip, sonnb.com , 460 ,250

loop 100
{


if (getHealth()=1)
{
ControlGetText, ChatEdit, Edit1, Priston
if (ChatEdit<>"")
{
Sendplay {Esc}
}
WinMaximize, Priston
WinActivate , Priston
IfWinActive, Priston
sendplay 2
}
Sleep 100
if (getSTM()=1)
{
ControlGetText, ChatEdit1, Edit1, Priston
if (ChatEdit1<>"")
{
Sendplay {Esc}
}
IfWinActive, Priston
sendplay 1
Sleep 100
}
}

}

}
Auto.ini Mage
[Mouse]
Mouse_x=400
Mouse_y=80
MouseDelay=20
[Skill]
F1=ON
F2=ON
F3=ON
F4=ON
F5=ON
F6=ON
F7=ON
[Option]
OutParty=ON
OutGameKhiVeLang=ON
TatMayKhiVeLang=ON
 

willrock777

ChampionClan
Staff member
Source AutoPlay Pri
; <COMPILER: v1.0.46.13>

Menu, Tray, Icon, Shell32.dll, 73,1

getMau()

{
PixelGetColor, color, 686, 716,Slow
StringMid, H, color,7,1


if (H="1")
Mau:=0
else if (H="0")
Mau:=0
else
Mau :=1
return Mau
}

Velang(OutGame, TatMay)
{
Click 400, 50
Sleep, 50
Click 400, 50

Sendplay {Space}
Sendplay {Space}
Sendplay {Space}
Send {v down}
sleep, 200
Send {v up}

Sleep, 500
sendplay {Click Right 42, 495}
sendplay {Click Right 42, 495}
sendplay {Click Right 42, 495}
send {Left up}
Sendplay {Space}
Sendplay {Space}
Sendplay {Space}

Click 400, 50
Sleep, 50
Click 400, 50

Sendplay {Space}
Sendplay {Space}
Sendplay {Space}
Send {v down}
sleep, 200
Send {v up}

Sleep 500
sendplay {Click Right 42, 495}
sendplay {Click Right 42, 495}
sendplay {Click Right 42, 495}
send {Left up}
Sendplay {Space}
Sendplay {Space}
Sendplay {Space}


If (OutGame="ON")
{
Sleep, 10000
WinKill, Priston Tale
Sleep, 10000
WinKill, Priston Tale
Sleep, 10000
WinKill, Priston Tale
}
If (TatMay="ON")
{
Shutdown, 1
}

Reload
}


Napmau()
{

sleep,50


Send {r down}
sleep, 200
Send, {r up}
sleep 100

Click 400, 50
Sleep 80

Sendplay {Space}
Sendplay {Space}
Sendplay {Space}
Send {v down}
sleep, 200
Send {v up}

Sleep, 500
Click 400, 55
Sleep, 500
mousemove 34, 474
Sleep, 150
Sendplay +2
Sleep, 80
mousemove 53, 474
Sleep, 150
Sendplay +1
Sleep, 80
mousemove 34, 516
Sleep, 150
Sendplay +3
Sleep, 80
mousemove 53, 516
Sleep, 150
Sendplay +3
Sleep, 80
Sendplay {Space}
sleep, 20
Sendplay {Space}
sleep, 20
Sendplay {Space}
sleep, 80
Send {r down}
sleep, 200
Send {r up}

}


AutoClick(MouseX,MouseY,MouseDelay)
{

mousemove, %MouseX%, %mouseY%
sleep, %MouseDelay%

ControlClick, x%MouseX% y%MouseY%,Priston,,right
sleep, %MouseDelay%

}


GetACC()
{
TrueACC:=1
RegRead, OutputVar, HKEY_LOCAL_MACHINE, SOFTWARE\Triglow Pictures\PristonTale, Accountreturn TrueACC

}SetKeyDelay, 50, 10, Play
SetMouseDelay,50, Play
sendmode play
pause

^F9::
{
sendplay {Left up}
WinSet, AlwaysOnTop, off, Priston
sleep 20
Reload
}

^F12:: Exitapp

^F11::
{
sendplay {Ctrl}
sleep 50
Reload
}

F9::
{
pause off
if (GetACC()=0)
{
MsgBox, Xin loi ACC PTV ban dang su dung khong co quyen su dung phan mem nay. `n Lien he voi tac gia de duoc cap phep.
Exitapp
}

IniRead, Mouse_x, AutoPTV.ini, Mouse, Mouse_x
IniRead,Mouse_y, AutoPTV.ini, Mouse, Mouse_y
IniRead,MouseDelay, AutoPTV.ini, Mouse, MouseDelay

IniRead, F2, AutoPTV.ini, Skill, F2
IniRead, F3, AutoPTV.ini, Skill, F3
IniRead, F4, AutoPTV.ini, Skill, F4
IniRead, F5, AutoPTV.ini, Skill, F5
IniRead, F6, AutoPTV.ini, Skill, F6
IniRead, F1, AutoPTV.ini, Skill, F1

IniRead, OutParty, AutoPTV.ini, Option, OutParty
IniRead, OutGameKhiVeLang, AutoPTV.ini, Option, OutGameKhiVeLang
IniRead, TatMayKhiVeLang, AutoPTV.ini, Option, TatMayKhiVeLang


sendplay {Ctrl}
sleep, 200
sendplay {Ctrl}
sleep, 200


WinSet, AlwaysOnTop, on, Priston
WinMaximize, Priston


ToolTip, Auto PTV Pri 3.1 - cPanel&reg; - Press [Ctrl+F9] to Pause, 350, 30send {PgDn}
send {PgDn}
send {PgDn}
send {PgDn}
send {PgDn}

if (GetACC()=1)
Loop
{Loop 20
{WinActivate , Priston

IfWinActive, Priston
Click Right Mouse_x, Mouse_y
loop 10
{
IfWinActive, Priston
AutoClick(Mouse_x, Mouse_y, MouseDelay)

IfWinActive, Priston
if (getMau()=0)
Velang(OutGameKhiVeLang, TatMayKhiVeLang)

}
IfWinActive, Priston
loop 3
{
IfWinActive, Priston
If (F3="ON")
{
send {PgDn}
send {F3}
sleep, 50
AutoClick(Mouse_x, Mouse_y, MouseDelay)
}
IfWinActive, Priston
If (F4="ON")
{
send {PgDn}
send {F4}
sleep, 50
AutoClick(Mouse_x, Mouse_y, MouseDelay)
}
IfWinActive, Priston
If (F5="ON")
{
send {PgDn}
send {F5}
sleep, 50
AutoClick(Mouse_x, Mouse_y, MouseDelay)
}
IfWinActive, Priston
If (F6="ON")
{
send {PgDn}
send {F6}
sleep, 50
AutoClick(Mouse_x, Mouse_y, MouseDelay)
}
}
loop 80
{
If (F2="ON")
{
send {PgDn}
send {F2}
sleep, 50
AutoClick(Mouse_x, Mouse_y, MouseDelay)
}
If (F1="ON")
{
send {PgDn}
send {F1}
sleep, 50
AutoClick(Mouse_x, Mouse_y, MouseDelay)
}
}
IfWinActive, Priston

Napmau()
loop 80
{
If (F2="ON")
{
send {PgDn}
send {F2}
sleep, 50
AutoClick(Mouse_x, Mouse_y, MouseDelay)
}
If (F1="ON")
{
send {PgDn}
send {F1}
sleep, 50
AutoClick(Mouse_x, Mouse_y, MouseDelay)
}
}
IfWinActive, Priston

Napmau()
loop 3
{
IfWinActive, Priston
If (F3="ON")
{
send {PgDn}
send {F3}
sleep, 50
AutoClick(Mouse_x, Mouse_y, MouseDelay)
}
IfWinActive, Priston
If (F4="ON")
{
send {PgDn}
send {F4}
sleep, 50
AutoClick(Mouse_x, Mouse_y, MouseDelay)
}
IfWinActive, Priston
If (F5="ON")
{
send {PgDn}
send {F5}
sleep, 50
AutoClick(Mouse_x, Mouse_y, MouseDelay)
}
IfWinActive, Priston
If (F6="ON")
{
send {PgDn}
send {F6}
sleep, 50
AutoClick(Mouse_x, Mouse_y, MouseDelay)
}
}

}

IfWinActive, Priston
If (OutParty="ON")
sendplay {Click 716, 410}
sleep, 50
}

}
Source HpStaMana Pri :
; <COMPILER: v1.0.44.14>


Menu, Tray, Icon, Shell32.dll, 44,1


getMana()
{
PixelGetColor, color, 605, 717, Slow
StringMid, B, color,3,2
if (B<>"FF")
mana:=1
else
mana :=0
return mana
}


getHealth()
{
PixelGetColor, color, 420, 668, Slow
StringMid, R, color,7,2
PixelGetColor, color1, 422, 668, Slow
StringMid, R1, color1,7,2
PixelGetColor, color2, 425, 668, Slow
StringMid, R2, color2,7,2
if (R<>"FF") and (R1<>"FF") and (R2<>"FF")
health:=1
else
health :=0
return health
}


getSTM()
{
PixelGetColor, color, 395, 717, Slow
StringMid, G, color,5,2

if (G<>"FF")
stamina :=1
else
stamina :=0

return stamina
}


GetACC()
{
TrueACC:=1
RegRead, OutputVar, HKEY_LOCAL_MACHINE, SOFTWARE\Triglow Pictures\PristonTale, Accountif (TrueACC=0)
{
Exitapp
}

}
SetKeyDelay, 50, 10, Play
SetMouseDelay,50, Play
sendmode play
pause

^F10::reload

^F12:: Exitapp

^F11::
{

sendplay {Ctrl}
sleep 50
Reload
}


F10::
{
pause off
sendplay {Ctrl}
sleep 50
GetACC()
ToolTip, Auto HP 3.0 active `nCtrl+F10 to Pause, 460 ,250
sleep, 1500
Loop
{
ToolTip, Auto HP 3.0 , 460 ,250

loop 100
{


if (getHealth()=1)
{
ControlGetText, ChatEdit, Edit1, Priston
if (ChatEdit<>"")
{
Sendplay {Esc}
}
WinMaximize, Priston
WinActivate , Priston
IfWinActive, Priston
sendplay 2
}
Sleep 100
if (getSTM()=1)
{
ControlGetText, ChatEdit1, Edit1, Priston
if (ChatEdit1<>"")
{
Sendplay {Esc}
}
IfWinActive, Priston
sendplay 1
Sleep 100
}
}
if (getMana()=1)
IfWinActive, Priston
sendplay 3
Sleep 100

}

}
Auto.ini Pri
[Mouse]
Mouse_x=400
Mouse_y=100
MouseDelay=20
[Skill]
F1=On
F2=ON
F3=ON
F4=ON
F5=ON
F6=ON

[Option]
OutParty=ON
OutGameKhiVeLang=ON
TatMayKhiVeLang=ON
 

zoomx5

New Member
thanks willrock nhiều lắm, tớ muốn hỏi thêm là giờ muốn chỉnh lại một số thứ như thời gian cash các skill buff của pries, và muốn chỉnh lại cho nó đánh skill như trình ClDriverHnR (đánh skill rồi có thời gian nghỉ và lụm đồ để hồi mana và SMT) thì chỉnh có được không ?
 

zoomx5

New Member
tớ vừa test auto4pries thì thấy thế này, CL (Chain Lightening) xài không được :(( cái này là một thiệt thòi lớn quá. Không tự di chuyển cũng như lụm đồ được, không hiểu config display có sai chỗ nào không.
 

zoomx5

New Member
srr ko phải tớ spam mà có thêm 1 bug nữa đó là không tự out pt được :( . Willrock có yahoo không để tớ tiện hỏi
 

willrock777

ChampionClan
Staff member
Trả lời: Auto Pri và Mage

_ Đoạn Out party từ nguyên bản Melee qua mình không hề thay đổi gì cả .
_ Trỏ chuột đã đặt ở trên trời và không click trái . Do tính chất mage và Pri Auto click trái quá bất tiện . Mình post lên dành cho số đông nên ... không để click trái hay nhặt đồ vào . Bạn không để ý đấy chứ . Nếu Skill VL mà click trúng Mod thì mình không được VL . Mà thiếu Vl đối với Pri là khá nguy hiểm . Đây là nguyên nhân chính không để trỏ chuột ở giữa .
_ Mình đã nói rõ là theo thời gian I định . Do còn phụ thuộc lv skill của từng char khác nhau nên không thể đáp ứng đúng chu kỳ của nó . cũng như việc chỉnh time cho chuẩn là , hơi mệt .
_ Skill DL là có tác dụng hoàn toàn 100% . không có chuyện Skill chính DL lại không làm việc . Skill ko thể hoạt động được là MS . trừ trường hợp bạn đặt sai . Mình đã test với Pri 90 , Pri 68 , Pri 77 . tương đối ổn định .
_ Source từ Auto2.0 mà phát triển lên . Mình cũng chỉ add thêm Loop để tăng độ dùng Skill F1 và F2 . Giữ khoảng cách giữa 2 lần đối với F3 , F4 , F5 .
_ Bạn muốn thay đổi như thế nào thì xin nói rõ ràng hơn . mình chỉ ra đoạn code , bạn sữa và compile lại hộ .
PS : mình dành riêng bản Auto cho mình là để trỏ chuột ở giữa và xoay tròn camera giống như Melee và luôn luôn trong chế độ nhặt vechai . Do đây là phục vụ số đông nên không thể như ý hết . Mong các bạn thông cảm .
 

Admin

Tổng tư lệnh
Staff member
Đặc điểm của pries và magic là kill số lượng nhiều mà không cần di chuyển cho nên việc đi lại lụm đồ với 2 char này là ko khả thi và không cần thiết. Chì cần buff skill và máu là đủ
 

zoomx5

New Member
Đặc điểm của pries và magic là kill số lượng nhiều mà không cần di chuyển cho nên việc đi lại lụm đồ với 2 char này là ko khả thi và không cần thiết. Chì cần buff skill và máu là đủ
Cậu nói vậy là không đúng rồi :lick: . Tớ đã test bản này ở các vùng dun3 và dun4, do không có khả năng di chuyển nên không thể kill được các ranger, nhất là fifi + mini fifi. Bạn thử tưởng tượng xem đánh được một lúc rồi xung quanh có nguyên một đám fifi bâu vào mà mình không thể kill được, trong khi vẫn skill. Nếu xài chuột trái để xác định mục tiêu chắc sẽ ổn hơn.

_ Đoạn Out party từ nguyên bản Melee qua mình không hề thay đổi gì cả .
_ Trỏ chuột đã đặt ở trên trời và không click trái . Do tính chất mage và Pri Auto click trái quá bất tiện . Mình post lên dành cho số đông nên ... không để click trái hay nhặt đồ vào . Bạn không để ý đấy chứ . Nếu Skill VL mà click trúng Mod thì mình không được VL . Mà thiếu Vl đối với Pri là khá nguy hiểm . Đây là nguyên nhân chính không để trỏ chuột ở giữa .
_ Mình đã nói rõ là theo thời gian I định . Do còn phụ thuộc lv skill của từng char khác nhau nên không thể đáp ứng đúng chu kỳ của nó . cũng như việc chỉnh time cho chuẩn là , hơi mệt .
_ Skill DL là có tác dụng hoàn toàn 100% . không có chuyện Skill chính DL lại không làm việc . Skill ko thể hoạt động được là MS . trừ trường hợp bạn đặt sai . Mình đã test với Pri 90 , Pri 68 , Pri 77 . tương đối ổn định .
_ Source từ Auto2.0 mà phát triển lên . Mình cũng chỉ add thêm Loop để tăng độ dùng Skill F1 và F2 . Giữ khoảng cách giữa 2 lần đối với F3 , F4 , F5 .
_ Bạn muốn thay đổi như thế nào thì xin nói rõ ràng hơn . mình chỉ ra đoạn code , bạn sữa và compile lại hộ .
PS : mình dành riêng bản Auto cho mình là để trỏ chuột ở giữa và xoay tròn camera giống như Melee và luôn luôn trong chế độ nhặt vechai . Do đây là phục vụ số đông nên không thể như ý hết . Mong các bạn thông cảm .
Mình viết là skill CL (skill tier4) không xài được chứ không phải DL. Mình muốn chỉnh lại thời gian buff của tất cả các skill hỗ trợ (F3, F4, F5). Và mình muốn chỉnh lại sau khi xài một số lần DL (giữa mỗi lần DL có delay một chút) thì nó sẽ có thời gian nghỉ và lụm đồ (tăng delay để có thời gian hồi mana + STM) có được không bạn?
 

axit_amin_amen

New Member
MInh luc bat auto len con Pri cua minh chi chuyen doi 2 skill tan cong lien tuc nhung ko click , Minh co pm WillRock777 ( XMOMX ) nhung WillRock777 van xai duoc binh thuong vay co ai bik cach ko chi minh
 

willrock777

ChampionClan
Staff member
Trả lời: Auto Pri và Mage

Mình cũng không rõ lắm . giá như ở kề nhau thì chỉ cụ thể hơn . Thật ra thì cách chỉnh Win và này nọ trước khi AUto cũng giống như đối với Melee . Bạn thử down cái của melee về sài thử . Nếu bị tương tự ... không click phải thì báo mình nha .
Mình down về và test lại vẫn bình thường , share cho bạn mình AUto cũng Ok lắm không vấn đề gì xảy ra hết . Trước khi gửi lên đây mình đã test Pri 7x lên 9x trong 3 ngày không liên tục . ( ở XPT nha ) . Điều kiện lag lắm nhưng vẫn không thấy lỗi nào .
Một số lỗi thường gặp phải khi sử dụng Auto đã được đề cập khá nhiều ở 2 topic " AUto mới nhất " và " Auto pro 3.0 ".
Trường hợp ban đầu của bạn là sau khi chọn địa điểm đặt Auto . Nhấn F9 thì bơm máu liên tục chứ không chịu đánh đấm gì hết . Đây là do không phù hợp chế độ Auto . Nhất là chế độ màn hình . Cần thiết Chế độ Game : cửa sổ 800x 600 , WIn : 1027x768 . .
Sau đó lại xảy ra tiếp trường hợp : trỏ chuột đã di chuyển lên vị trí đã định trong Auto.ini là x400 y100 . Có chuyển đổi Skill tức là Auto đã hoạt động .
Nhưng chú ý là : khi Auto mới bắt đầu hoạt động thì SKill ban đầu là F1 luân chuyển liền đến Buff hỗ trợ F3 , 4 , 5 . Sau đó mới chuyển qua lại F1 vầ F2 nếu có để công chính trong 1 thời gian , sau đó check Máu và Mana , Sta . Rồi lại quay ra chuyển sang Buff hỗ trợ .
Như của bạn là : trỏ chuột không chịu click phải . trong khi đã thấy nó chuyển Skill . Trước kia cũng có nhiều trường hợp này . cái chính là do lag . nhưng đi đôi với không click là trỏ chuột không nằm cố định 1 vị trí nào hết . nó có thể bị di chuyển bởi mình .
Bạn tham khảo lại trêo 2 topic nói trên để xem lỗi nha .
 

latplatp1

New Member
Mọi người ơi có ai có bản autoclick cho mage giống như bản autoclick trước kia không, tui mới chơi lại mag, cứ phải bấm chuột mãi mỏi hết cả tay. Bản của tổng tư lệnh tui cũng không dùng được vì delay là 2s mà tui để dias 5.
Ai cos thì send tui 1 bản nhé, cám ơn mọi người rất nhiều
 

axit_amin_amen

New Member
Trả lời: Auto Pri và Mage

Mình cũng không rõ lắm . giá như ở kề nhau thì chỉ cụ thể hơn . Thật ra thì cách chỉnh Win và này nọ trước khi AUto cũng giống như đối với Melee . Bạn thử down cái của melee về sài thử . Nếu bị tương tự ... không click phải thì báo mình nha .
Mình down về và test lại vẫn bình thường , share cho bạn mình AUto cũng Ok lắm không vấn đề gì xảy ra hết . Trước khi gửi lên đây mình đã test Pri 7x lên 9x trong 3 ngày không liên tục . ( ở XPT nha ) . Điều kiện lag lắm nhưng vẫn không thấy lỗi nào .
Một số lỗi thường gặp phải khi sử dụng Auto đã được đề cập khá nhiều ở 2 topic " AUto mới nhất " và " Auto pro 3.0 ".
Trường hợp ban đầu của bạn là sau khi chọn địa điểm đặt Auto . Nhấn F9 thì bơm máu liên tục chứ không chịu đánh đấm gì hết . Đây là do không phù hợp chế độ Auto . Nhất là chế độ màn hình . Cần thiết Chế độ Game : cửa sổ 800x 600 , WIn : 1027x768 . .
Sau đó lại xảy ra tiếp trường hợp : trỏ chuột đã di chuyển lên vị trí đã định trong Auto.ini là x400 y100 . Có chuyển đổi Skill tức là Auto đã hoạt động .
Nhưng chú ý là : khi Auto mới bắt đầu hoạt động thì SKill ban đầu là F1 luân chuyển liền đến Buff hỗ trợ F3 , 4 , 5 . Sau đó mới chuyển qua lại F1 vầ F2 nếu có để công chính trong 1 thời gian , sau đó check Máu và Mana , Sta . Rồi lại quay ra chuyển sang Buff hỗ trợ .
Như của bạn là : trỏ chuột không chịu click phải . trong khi đã thấy nó chuyển Skill . Trước kia cũng có nhiều trường hợp này . cái chính là do lag . nhưng đi đôi với không click là trỏ chuột không nằm cố định 1 vị trí nào hết . nó có thể bị di chuyển bởi mình .
Bạn tham khảo lại trêo 2 topic nói trên để xem lỗi nha .
Nếu rãnh mình sẽ xem lại vì XPT đang bị lỗi ! Ty , cám ơn bạn
 

willrock777

ChampionClan
Staff member
Trả lời: Re: Auto Pri và Mage

Mọi người ơi có ai có bản autoclick cho mage giống như bản autoclick trước kia không, tui mới chơi lại mag, cứ phải bấm chuột mãi mỏi hết cả tay. Bản của tổng tư lệnh tui cũng không dùng được vì delay là 2s mà tui để dias 5.
Ai cos thì send tui 1 bản nhé, cám ơn mọi người rất nhiều
Bạn có thể sử dụng Auto mage ở trên . Bạn có thể test trước ở vùng thấp hơn 20 >>> 30 lv . Sau đó quen cách sử dụng rồi thì đặt ở Map cao hơn .
 

zoomx5

New Member
Re: Trả lời: Auto Pri và Mage

_ Đoạn Out party từ nguyên bản Melee qua mình không hề thay đổi gì cả .
_ Trỏ chuột đã đặt ở trên trời và không click trái . Do tính chất mage và Pri Auto click trái quá bất tiện . Mình post lên dành cho số đông nên ... không để click trái hay nhặt đồ vào . Bạn không để ý đấy chứ . Nếu Skill VL mà click trúng Mod thì mình không được VL . Mà thiếu Vl đối với Pri là khá nguy hiểm . Đây là nguyên nhân chính không để trỏ chuột ở giữa .
_ Mình đã nói rõ là theo thời gian I định . Do còn phụ thuộc lv skill của từng char khác nhau nên không thể đáp ứng đúng chu kỳ của nó . cũng như việc chỉnh time cho chuẩn là , hơi mệt .
_ Skill DL là có tác dụng hoàn toàn 100% . không có chuyện Skill chính DL lại không làm việc . Skill ko thể hoạt động được là MS . trừ trường hợp bạn đặt sai . Mình đã test với Pri 90 , Pri 68 , Pri 77 . tương đối ổn định .
_ Source từ Auto2.0 mà phát triển lên . Mình cũng chỉ add thêm Loop để tăng độ dùng Skill F1 và F2 . Giữ khoảng cách giữa 2 lần đối với F3 , F4 , F5 .
_ Bạn muốn thay đổi như thế nào thì xin nói rõ ràng hơn . mình chỉ ra đoạn code , bạn sữa và compile lại hộ .
PS : mình dành riêng bản Auto cho mình là để trỏ chuột ở giữa và xoay tròn camera giống như Melee và luôn luôn trong chế độ nhặt vechai . Do đây là phục vụ số đông nên không thể như ý hết . Mong các bạn thông cảm .
willrock share cho mình cái bản auto cho pries có chế độ ve chai như bạn nói nhé.
 

willrock777

ChampionClan
Staff member
Trả lời: Auto Pri và Mage

:D cái vechai mình dùng không đảm bảo à nha . Do mình sài bên XPT để nhặt gold với Mana chơi thôi .
 
Top