PiggyNo1

Signature

** Xưa:
Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu càng sầu hơn.

** Nay:
Rút gươm chém xuống nước, nước văng vô mặt
Nâng chén tiêu sầu sợ sơ gan.

Followers

Top